Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Van de eenmanszaak Anneke Veronica Photography, gevestigd aan siguitsedijk 21, 4434NB te Kwadendamme, Nederland.

Artikel 1 Definities
1. Fotograaf: Anneke Veronica Photography, de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever: de opdrachtgever van Fotograaf. Onder opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan.
3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Fotograaf en opdrachtgever.
4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere (digitaal) geleverde foto’s en albums.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fotograaf en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Fotograaf en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
4. Fotograaf is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. De door Fotograaf gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Fotograaf is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Fotograaf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fotograaf anders aangeeft.
4. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Fotograaf de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd, en de aanbetaling door opdrachtgever is voldaan. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.
2. De door Fotograaf opgestelde offerte en/of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Fotograaf alleen, wanneer deze door Fotograaf schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4. Fotograaf is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.
5. Op het moment van totstandkoming wordt met opdrachtgever een datum en tijd afgesproken. Fotograaf reserveert deze datum en tijd voor opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
1. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Fotograaf de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Fotograaf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Fotograaf vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fotograaf het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Fotograaf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6 Facturatie en betaling
1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende pakkettarief van Fotograaf, of een ander, door Fotograaf schriftelijk bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het basisuurtarief.
3. Fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Wanneer het een bruiloftshoot betreft bedraagt de aanbetaling € 300,00 euro. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
4. De opdrachtgever is verplicht de door Fotograaf verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch zo spoedig mogelijk. Wanneer het een bruiloftshoot betreft, betaalt de opdrachtgever voor de datum van de bruiloft. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.
5. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
6. extra tijd en/of kosten die door input van de klant gemaakt worden door Fotograaf om de foto’s te realiseren, kunnen worden doorbelast. Indien mogelijk wordt dit van tevoren gemeld.
7. De eventuele reis-, entree- en/of parkeerkosten die van toepassing zijn bij een fotoshoot op locatie worden doorbelast aan opdrachtgever.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Fotograaf en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, 2 en 3, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal Fotograaf de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
5. Indien een vast honorarium is afgesproken ofwel is overeengekomen zal Fotograaf aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Opzegging, annulering of verzetten
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Fotograaf het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Fotograaf geleverd worden.
2. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Fotograaf gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die aan Fotograaf zijn toe te rekenen.
3. Aan het annuleren of verzetten van de loveshoot of gezinsshoot zijn als volgt kosten verbonden:

  1. Binnen 72 uur voor de fotoshoot bedragen de annuleringskosten 40% van de afgesproken prijs (met een minimum van €30,-).
  2. Binnen 48 uur voor de fotoshoot bedragen de verzet kosten 20% van de afgesproken prijs (met een minimum van €15,-).

Het verzetten van een fotoshoot op een buitenlocatie is kosteloos indien dit met de weercondities te maken heeft. De Fotograaf neemt hiervoor contact op met de opdrachtgever.
4. Het annuleren van een bruiloftshoot is te allen tijde mogelijk, waarbij enkel het bedrag van aanbetaling in rekening wordt gebracht.
5. Wanneer opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd dan geldt het volgende:

  1. Bij 15 minuten en korter na afgesproken tijdstip gaat de fotoshoot door, maar kunnen deze minuten in mindering worden gebracht op de resterende tijd. 
  2. Bij 16 minuten en langer na afgesproken tijdstip gaat de fotoshoot niet door en worden de kosten doorberekend aan opdrachtgever. 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. Fotograaf is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):

  1. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
  2. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
  3. na het sluiten van de overeenkomst Fotograaf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
  4. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
  5. de opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
  6. de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever de door Fotograaf reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Fotograaf om de gehele schade in rechte te vorderen.
3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 10 Kwaliteit foto’s en album
1. De geleverde foto’s door Fotograaf worden standaard in hoge resolutie en hoge JPEG-kwaliteit geleverd. De foto’s worden in zogenaamd RAW-formaat gemaakt, na bewerkt (ontwikkeld) en vervolgens omgezet naar JPEG. Opdrachtgever ontvangt nooit de RAW-bestanden.
2. De albums worden door Fotograaf besteld bij een door haar uitgekozen leverancier en zal optreden als intermediair. Hierdoor zijn de voorwaarden van de leverancier ook van toepassing op de overeenkomst wanneer een album wordt afgenomen.
3. Fotograaf beoordeelt het geleverde album op kwaliteit. Wanneer dit niet voldoet aan verwachtingen of er fouten ontdekt worden, zal Fotograaf dit voorleggen aan leverancier.
4. Fotograaf is alleen aansprakelijk voor fouten in het album wanneer zij een fout heeft gemaakt in het aanleveren van het verkeerde bestand.

Artikel 11 Ontvangen van foto’s en album
1. De digitale foto’s zijn binnen acht (8) a tien (10) werkweken klaar na betaling van de factuur, tenzij anders aangegeven.
2. De levering van het album is afhankelijk van de levertijd van de leverancier. De gemiddelde levertijd van het album is veertien (14) werkdagen volgens leverancier. Hierbij moet rekening gehouden worden met de in lid 1 aangegeven tijd voor het bewerken van foto’s. In sommige gevallen kan dit de levertijd zoals genoemd in lid 1 beïnvloeden.
3. Een aangegeven termijn door Fotograaf is nimmer een fatale termijn doordat er bepaalde invloeden zijn waar Fotograaf geen rekening mee kan houden.

Artikel 12 Verlies van foto’s en bewaring
1. Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale foto’s door Fotograaf.
3. Fotograaf archiveert en bewaart de geselecteerde en nabewerkte foto’s geduurde zes (6) maanden. De archiveerplicht vervalt na deze zes (6) maanden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dezen bepaling is geregeld.
2. Indien Fotograaf aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fotograaf in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor lichamelijk of materiële schade ontstaan voor, tijdens of na de opdracht.
4. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 14 Schade aan apparatuur
Wanneer door buitensporig gedrag van de opdrachtgever, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) stelt Fotograaf de opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.

Artikel 15 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Fotograaf haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Fotograaf (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van fotograaf, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
3. Als Fotograaf, door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever Fotograaf niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 16 Auteursrecht
1. Fotograaf draagt bij een levering van de foto’s het gebruik over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Tenzij dit schriftelijk niet is overeengekomen mogen de foto’s niet gebruikt worden voor (foto)wedstrijden, gekopieerd worden naar derden, verkocht, aangepast, geld aan verdiend of commercieel gebruikt worden om welke reden dan ook.
2. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Fotograaf worden gebracht en door hem aanvaard worden. Het feit dat namens vermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Fotograaf kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
3. Met het kopen en betalen van de foto’s heeft opdrachtgever niet het auteursrecht verkregen. Alleen in privésfeer is de klant vrij de gekochte foto’s te gebruiken zoals hij dat wil. Bij elke foto-opdracht levert Fotograaf een extra versie van de foto’s speciaal voor online gebruik. Deze foto’s zijn voorzien van een copyright-vermelding. Neem bij twijfel contact op.

Artikel 17 Levering en gebruiksrecht
1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Fotograaf.
2. Fotograaf komt schriftelijk met opdrachtgever overeen of de gemaakte foto’s gebruikt morgen worden voor marketingdoeleinden van Fotograaf. Fotograaf zal dit zonder toestemming niet doen.
3. Indien de opdrachtgever wil meedoen met een fotowedstrijd met een foto van Fotograaf, dient de opdrachtgever dit eerst te overleggen met Fotograaf. Wanneer toestemming is gegeven voor gebruik, moet de opdrachtgever de foto met zichtbare copyright-vermelding in sturen.
4.De voorwaarden van de wedstrijd moeten door opdrachtgever bestudeerd worden. Wanneer hierin vermeld staat dat de ingestuurde foto onbeperkt gebruikt mag worden door de organisatoren, moet dit wederom overlegd worden met Fotograaf.

Artikel 18 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Fotograaf.

Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf.

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 19)